Bałucki Obserwator Kultury to program edukacyjny, jakiego jeszcze nie realizowano w Łodzi. Ukierunkowany na wzmacnianie wśród uczniów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kreowania „mody na kulturę” w młodzieżowym środowisku. Realizowany będzie siłami instruktorów BOK, nauczycieli aktywnie uczestniczących w kulturze oraz uczniów – szkolnych liderów aktywności kulturalnej.

Realizacja programu uzgodniona została ze szkołami pilotażowymi (XV LO, XXIV LO oraz SP Nr 55) we wrześniu 2016. 22 października 2016 zostały podpisane stosowne porozumienia. Działania o charakterze animacyjnym w szkołach rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku.

Program edukacji kulturowej BOK zakłada realizację następujących celów ogólnych w środowisku uczniowskim szkół w jakich będzie realizowany:

  • dostarczenie okazji do manifestowania swojego uczestnictwa w kulturze, swoich potrzeb kulturalnych oraz świadomości obecności kultury w życiu codziennym młodych łodzian;
  • podniesienie pozycji kultury i uczestnictwa w kulturze w systemie wartości społeczności uczniowskiej poprzez kreowanie mody na kontakt z kulturą;
  • podniesienie poziomu wiedzy o ofercie instytucji kultury dostępnych dla młodych łodzian i zwiększenie zainteresowania tą ofertą oraz potrzeby manifestowania swojego udziału w kulturze;
  • podniesienie poziomu wiedzy o kulturze masowej, dostępie do niej i jej wartości;
  • podniesienie poziomu umiejętności wypowiadania się o kulturze oraz wartościowania swoich doświadczeń w tym zakresie.

Program realizowany jest w formie działań o charakterze animacyjnym realizowanych w szkołach oraz w Bałuckim Ośrodku Kultury służących budowaniu środowiska sprzyjającego uczestnictwu w kulturze oraz działań pośrednich realizowanych w internecie służących upowszechnianiu doświadczeń uczniów w uczestnictwie w kulturze oraz wiedzy o ofercie kulturalnej skierowanej do młodzieży szkolnej.

 

 

 

Copyright

Bałucki Ośrodek Kultury - wszelkie prawa zastrzeżone